A Profikozmetikumok.hu üzemeltetője

IMJJ Kft.

(Baalbek Stúdió)

1051 Budapest, Arany János utca 9.

adószám: 14778230-2-41

cégjegyzék szám: 01-09-919435

Telefonszám: 06-1-266-1856, 06-30-566-0806

e-mail cím: info@baalbekstudio.hu

 


Adatkezelési tájékoztató


 
Adatkezelési Tájékoztató | IMJJ Kft. | Kelt: 2018. 05. 25.
 
Adatkezelési Tájékoztató
Jelen honlap üzemeltetője, az IMJJ Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.
 
E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:
 
1) Az adatkezelő adatai
A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:
IMJJ Korlátolt Felelősségű Társaság
• Székhely címe: 1051 – Budapest, Arany János u. 9. fél emelet, csengő:65
• Adószám: 14778230-2-41
• Közösségi adószám: HU14778230
• Cégjegyzékszám: 01-09-919435
• Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.01-09-948367
• Statisztikai számjel: 14778230-9602-113-01
• Főtevékenység: fodrászat szépségápolás 9602’08
• Ügyvezető: Szűcsné Máthé Judit
• Bankszámlaszám: 10918001 00000056 92930004, Unicredit Bank
• Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU59 10918001 00000056 92930004, Unicredit Bank
 
Ügyfélszolgálatunk
Elektronikus úton: info@baalbekstudio.hu
Telefonon: 06 30 5660806,  06 1 2261856 
Személyesen: 1051 – Budapest, Arany János u. 9. fél emelet, csengő:65 (H-P: 09:00-17:00) 
 
(Plusz információ: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)
 
Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával
kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.
 
2) Alapelveink
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Magyarul: Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.
 
Törvényi hivatkozások
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 
3) Az adatok fizikai tárolási helye
Az Adatkezelő minden személyes adatot egyéni jelszóval védett számítógépeken, zárható szekrényekben, illetve magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol. Társaságunk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.
Magyarul: 
Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.
 
4) Adatfeldolgozók
 
Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 
Számlavezető bank:
Unicredit Bank
Központ: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Levelezési cím: 1242 Budapest Pf. 386
Cégjegyzékszám: 01 10 043137
Adószám: 10325737444
Cégjegyzékszám: 01 10 041348
 
ÁSZF:https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Uzletszabalyzatok/2018/%C3%81%C3%9CF_HU_20180525.pdf
 
 
Tárhely baalbekstudio.hu szolgáltató adatai:
Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon: +36 76 / 575-023
Weboldal: www.mediacenter.hu
E-mail: mediacenter@mediacenter.hu
ÁSZF: http://www.mediacenter.hu/doc/aszf.pdf
 
 
Hírlevél küldő szolgáltató adatai:
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu
ÁSZF: https://listamester.hu/docs/listamester_aszf_2018.pd
 
 
Könyvelés:
FI-BO-TA Kft.
FI-BO-TA Pénzügyi, Könyvelési és Adótanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-923579
Adószám: 14864571-2-42
Székhely: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 82
 
 
Futárszolgálat:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Elérhetőség: info@gls-hungary.com
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Közösségi adószám: HU12369410
ÁSZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
 
 
Baalbekstudio.hu honlap rendszergazdája (programozás karbantartás):
Cégnév: Office Network Kft.
Székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 32.
Adószám: 25509836-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-279259
E-mail cím: info@networksolution.hu
 
Webáruházaink (baalbekwebshop.hu, profikozmetikumok.hu) rendszergazdája (programozás, karbantartás)
Puizl Attila Zoltán
Cím: 2534 – Tát, Móricz Zsigmond u. 7.
Adószám: 14778230-2-41
Tel.: +36-20-433-2618, +36-20-433-2618
E-mail: info@szolgaltatas.n
 
 
Postai szolgáltatások:
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
 
Hirdetéskezelők:
 
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41
 
Facebook Ireland Limited
Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Company Registration Number: 462932
www.facebook.com
Contact phone number + 353 1 5530588
 
Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.
 
5) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja
 
5.1 Termék/szolgáltatás megvásárlása üzlethelyiségben, stúdióban vagy webáruházban (baalbekwebshop.hu, profikozmetikumok.hu)
Az adatkezelés célja: Termék vagy szolgáltatás értékesítése során a számla kiállításához szükséges adatok kezelése, számlakiállítás
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, cím
Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók
Az adatkezelés időtartama: 8 év
 
5.2 Termék/szolgáltatás megvásárlása vagy webáruházban történő regisztráció során opcionálisan megadott adatok kezelése
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja vevőink igényeinek megismerése, vállalkozásunk illetve szolgáltatásaink fejlesztése
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: Opcionálisan tárolt adatok (amennyiben Ön önkéntesen megadta számunkra ezeket az adatokat): e-mail cím, weboldalának elérhetősége, honnan szerzett tudomást rólunk, tevékenységi köre, szalon megnevezése és címe, olvassa-e a Beauty Fórum szaklapot, milyen termékekkel dolgozik, milyen tetováló gépe van, milyen készüléket vásárolna vagy bérelne, milyen tanfolyamot és mikor végzett nálunk
Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók
Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig
 
5.3 Termék/szolgáltatás természetes személy által webáruházban történő megvásárlása során megadott szállítási adatok kezelése
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés a megrendelt áru kiszállítása, egyes esetekben garanciális kötelezettség teljesítése, a termékkel illetve megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében szükséges
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre: Szállítási cím, telefonszám
Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók, futárszolgálat
Az adatkezelés időtartama: Garanciális idő végéig
 
5.4 Termék/szolgáltatás jogi személy által webáruházban történő megvásárlása során megadott szállítási adatok kezelése
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartói adatok kezelése a megrendelt áru kiszállítása, egyes esetekben garanciális kötelezettség teljesítése, a termékkel illetve megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében szükséges
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Szállítási cím, telefonszám
Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók, futárszolgálat
Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig
 
5.5 Profilalkotás webáruházban történő aktivitás alapján
Az adatkezelés célja: A webáruházban végzett felhasználói aktivitás adatainak statisztikai jellegű feldolgozása történik, az adatokat nem használjuk fel egyes ügyfeleinkkel való kapcsolattartás során
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Kívánságlista, kedvencek, viselkedés az oldalon, vásárlások követése, oldalon töltött idő, látogatás gyakorisága, vásárlások gyakorisága, összértéke, félbehagyott kosár, bőrdiagnózis kérdőívére adott válaszok
Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók
Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig
 
5.6 Oldal látogatás
Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének naplózása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók
Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 1 éven belül
 
5.7 Oldal látogatás statisztika
Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének a Google Analytics által történő naplózása
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: IP cím, dátum, időpont
Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók
Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 2 év
 
5.8 Hírlevél feliratkozás honlapjainkon: baalbekstudio.hu, baalbekwebshop.hu, profikozmetikumok.hu
Az adatkezelés célja: Adatkezelő közvetlen üzletszerzési céllal, elektronikus hírlevelekkel, ajánlatokkal keresi meg a feliratkozókat
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: email cím
Az adatok továbbításának címzettje: IT szolgáltató (Bithuszárok)
Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig
 
 
 6) Sütik (cookie-k)
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
 
Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. 
 
Íme a lista:
Sütik kikapcsolása:
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-
szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-
delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-
history
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal
felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével
harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális
felhasználói élményt tudjuk nyújtani!
 
Milyen sütiket alkalmazunk?
Rendszer sütik
• Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
• Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
• Időtartama: Böngésző session (munkamenet)
 
Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)
• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás
• Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
• Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing
• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
• Időtartama: legfeljebb 180 nap
• Érintettek köre: Google, Facebook
• A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt
https://www.google.com/policies/technologies/types/, 
az adatvédelemről pedig itt ttps://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.
 
Plusz infó: Minden honlapunkon szándékoltan olyan sütifigyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett hozzájárulás után indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva ezzel is az Ön igényeit!
 
7) Reklámtartalmú üzenetek fogadása
Mit kell tudni hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §). A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.
 
 
Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.
 
8) Érintetti jogok
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
 
Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja
meg a tájékoztatást.
 
Adatok helyesbítésének joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges módosításokat.
 
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
 
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha Ön egy e-mailünkben lévő leiratkozási linkre kattint, akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az Ön adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni. Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törvényi kötelezettségünk tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ez ügyben megértését kérjük!
 
Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Magyarul: Ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk Önnek PDF és/vagy CSV formátumban az Önről kezelt adatokat.
 
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Magyarul: Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet. Ezügyben is számíthat ránk! 
 
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az iroda@rendszermarketing.hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.
 
Panasztevési jog
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
 
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik:
 
http://www.baalbekstudio.hu/adatvedelem/
Szűcsné Máthé Judit
felelős személy
IMJJ Kft